Christiaan Boiten

Christiaan Boiten

Inhoudelijk projectleider op het vakgebied van management accounting & control. Mobiel +31 (0)6 3882 7924

Kostprijsinzicht in de zorgsector: 10 afwegingen om te investeren (deel 1)

De financiering van de zorg is in de afgelopen jaren drastisch gewijzigd. De introductie van prestatiebekostiging (WLZ) en de invoering en uitbreiding van de WMO en de Jeugdwet zorgen voor een gewijzigd speelveld. Ook geven de zorgfinanciers steeds vaker trajectfinanciering, waardoor zorginstellingen hun diensten in trajecten moeten aanbieden.

Dit noodzaakt zorginstellingen om inzicht te verkrijgen in de kostprijzen en rendementen van hun dienstverlening. Dit inzicht is nodig om voorbereid te zijn op aanbestedingen. Daarnaast zijn kostprijzen van belang voor zorgbestuurders en beleidsmakers voor het maken van productportfoliokeuzes en locatiebeleid.

Het ontwikkelen van een kostprijsmodel vraagt een investering. De vraag die geregeld wordt gesteld is of een dergelijk model voldoende toegevoegde waarde levert om de investering te rechtvaardigen.

In een serie van drie artikelen werken we 10 argumenten uit op basis waarvan elke zorginstelling zijn eigen investeringskeuze kan maken. De eerste drie argumenten om te investeren in een kostprijsmodel:

Inzicht in de opbouw van kostprijzen

Een goed model geeft niet alleen inzicht in een kostprijs per eenheid product, maar ook in de componenten die leiden tot de kostprijs. Welk deel wordt veroorzaakt door personeelskosten, materiële kosten en huisvestingskosten? Welk deel betreft directe zorgactiviteiten en welk deel indirect activiteiten? Welk deel is nodig voor behandelen en dagbesteding? Hoeveel overhead zit er in de kostprijs? Met het inzicht in de opbouw van kostprijzen wordt aangetoond dat een juiste integrale kostprijs is berekend en heeft de zorgverlener een betere onderhandelingspositie in gesprekken met zorgfinanciers.

Inzicht in de belangrijkste oorzaak-gevolg relaties

Oorzaak-gevolg relaties geven inzicht in de samenhang tussen productvolumes en onderliggende volumes van processen en activiteiten. Een goed model bevat de oorzaak-gevolgrelaties die een belangrijke rol spelen in de omvang van kostenniveaus waarop de organisatie kan sturen, zoals:
– Productievolume
– Groepsgrootte bij woonlocaties of groepsbehandeling
– Bezetting van fysieke locaties
– Productiviteit van de medewerkers
– Ziekteverzuim van de medewerkers
– Functiemix waarmee de zorg wordt geleverd

Integraal model in plaats van deelmodellen

Een integraal model zorgt ervoor dat alle activiteiten en kosten in beeld gebracht worden. Het voorkomt dat binnen één organisatie een veelheid van modellen ontstaat, die allemaal verschillende begrippen en regels hanteren en die niet op elkaar aansluiten. Waar externe partijen vaak slechts geïnteresseerd zijn in delen van de werkelijkheid en daarvoor allerlei ingewikkelde constructies verzinnen, is het beter een model te maken dat de totale dienstverlening, kosten en rendement van de organisatie inzichtelijk maakt. Een integraal model kan ook zo ontworpen worden dat het de organisatie in staat stelt om sneller data te leveren aan externe toezichthouders.

Een kostprijsmodel verbindt de kosten van de zorg met de geleverde zorgactiviteiten en product volumes om te komen tot inzicht in integrale kosten en rendementen.

Dit zijn de eerste drie argumenten om te investeren in kostprijsinzicht in de zorgsector. Binnenkort verschijnt een volgende blog met meer argumenten om hier serieus mee aan de slag te gaan.

Mocht je op basis van deze blog van gedachten willen wisselen met één van onze consultants, neem dan gerust contact op met de auteur van dit artikel.

Lees ook deze artikelen.

Tot de kern doordringen

‘Hoe krijg ik op een eenvoudige manier zicht op de prestaties die de organisatie levert?’ is een vraag die veel bestuurders zich